นวัตกรรมที่เหมาะสมสำหรับการจัดการศึกษายุคติจิทัลที่ใช้การวิจัยและพัฒนาเป็นฐาน

สำหรับครูระดับประถมศึกษาตอนปลาย

สำหรับครูระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

สำหรับครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย