หลักสูตรการอบรม

นวัตกรรมที่เหมาะสมสำหรับการจัดการศึกษายุคติจิทัล ที่ใช้การวิจัยและพัฒนาเป็นฐาน

ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

การออกแบบห้องเรียนคณิตศาสตร์ยุคติจิทัลกับการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก

ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย